Förtroendevalda i Nässjö kommun

Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunrevision
Valberedning
Kommunstyrelsen
Styrelsen för Nässjö lärcenter
Samhällsplaneringsnämnd
Teknisk servicenämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Parlamentarisk nämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd